-25D0-25BD-25D0-25B0-25D0-25B7-25D0-25BA–25D0-25B5.jpg

Íà ýêðàíå ìîíèòîðà – ñòðàíèöà ýëåêòðîííîé îíëàéí-ñèñòåìû – åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà äåêëàðàöèé ëèö, óïîëíîìî÷åííûõ íà âûïîëíåíèå ôóíêöèé ãîñóäàðñòâà èëè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, â Êèåâå, 15 àâãóñòà 2016 ã.  Óêðàèíå â 00. 00 15 àâãóñòà îôèöèàëüíî íà÷àëà ðàáîòó ñèñòåìà ýëåêòðîííîãî äåêëàðèðîâàíèÿ. Ôîòî Ñîêîëîâñêàÿ Èííà / ÓÍÈÀÍ

Please follow and like us:

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Push 2 Check